Vedtægter

§ 1. Klubbens Navn
Klubbens navn er OPSTRAMMEREN. Adressen er Bygnaf 2 B, 6100 Haderslev.

§ 2. Klubbens formål
Klubbens formål er at tilbyde medlemmerne fysisk aktivitet, og gennem socialt samvær at
medvirke til at forbedre medlemmernes velbefindende.

§ 3. Medlemskab
Som medlem kan optages alle interesserede der er fyldt 15 år. Alle der er fyldt 62 år kan
optages som seniormedlem.

§ 4. Indmeldelse
Indmeldelsesblanket samt betingelser for medlemskab kan fås i klubben
Indmeldelse kan ske på alle tidspunkter af året.
Indmeldelsen er bindende for 3 måneder, 6 måneder eller 1 år.
Medlemskortet fungerer som dørkort.

§ 5. Udmeldelse
Udmeldelse kan kun ske efter den i § 4 aftalte periode, eller ved fraflytning fra kommunen.
Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel.

§ 6. Bortvisning
Misbrug af centret medfører bortvisning. Bortvisning finder sted ved adfærd, der strider mod
klubbens ånd eller påvirker dens omdømme i stærkt negativ retning.
Bortvisning finder sted ved at lukke ikke-medlemmer ind til træning, ved brug eller salg af
muskelopbyggende eller andre ulovlige stoffer, ved at ødelægge maskiner eller andet inventar,
eller ved anden adfærd eller handling, der alene tjener til at påvirke klubbens omdømme i
negativ retning. Udmeldelse sker automatisk ved bortvisning. Ved bortvisning ydes ingen
tilbagebetaling af kontingent.

§ 7. Kontingent
Ændringer i kontingent skal godkendes af generalforsamlingen

Seniorer har adgang til centret til nedsat kontingent indenfor et fastlagt tidsrum af dagen.
Oplysning om gældende kontingentsatser fås ved henvendelse i klubben.
Betaling sker kontant forud for hele den valgte periode eller månedsvis via tilmelding til PBS.
Første måned betales altid forud kontant.
Medlemmer af Opstrammeren skal altid medbringe medlemskort under træningen. Kortet skal
forevises på opfordring.

§ 8. Hæftelse for gæld
Det enkelte medlem hæfter ikke for klubbens gæld, ligesom medlemmet ved udmeldelse ikke
har krav på andel i klubbens formue.

§ 9. Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes med 2 ugers varsel
ved opslag i foreningens lokaler og på foreningens hjemmeside, samt meddelelse via
foreningens Facebook. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab for det forløbne år
4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budget for næste år
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Når generalforsamlingen er lovlig indvarslet, er den beslutningsdygtig uanset de fremmødtes
antal (jf. dog § 13).
Stemmeafgivelsen sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning sker, når blot et medlem
ønsker det. Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde.
Ingen kan vælges på generalforsamlingen uden at være til stede, eller have afgivet skriftligt
tilsagn.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Anonyme forslag optages ikke på dagsordenen.

§ 10 . Bestyrelsen
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges skiftevis for en 2årig periode,
således at der i ulige år afgår 3 medlemmer og i lige år 2 medlemmer.
Bestyrelsen har 2 suppleanter. Der vælges 1 suppleant hvert år for en 2årig periode, så de 2
suppleanter er på valg på skift.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand.
Klubben tegnes af formanden i forening med næstformanden, eller en af disse i forening med
et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen skal afholde mindst et bestyrelsesmøde i hvert kvartal og er beslutningsdygtig, når
3 af dens medlemmer, indbefattet formanden, er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme under alle forhold afgørende.
Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte diverse underudvalg uden generalforsamlingens
godkendelse. Underudvalgene har til opgave at deltage i den daglige drift af klubben.

§ 11. Regnskab & budget.
Der udarbejdes regnskab og budget for klubben.
Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.

Regnskabet udarbejdes med assistance af ekstern revisor.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i bestyrelsen eller en
fjerdedel af klubbens medlemmer skriftligt fremsender krav herom.
Indkaldelsen skal da ske med 14 dages varsel, og den ekstraordinære generalforsamling skal
afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er kommet bestyrelsen i hænde.

§ 13. Ændring af vedtægter.
Ændring af klubbens vedtægter kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de på en
generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 14. Klubbens opløsning.
Beslutning om klubbens opløsning kræver, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede på
generalforsamlingen, og at beslutningen derom vedtages med mindst 2/3 af de afgivne
stemmer. Hvis det nævnte antal medlemmer ikke er til stede, og forslaget fastholdes,
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de
afgivne stemmer, uden hensyn til antallet af tilstedeværende medlemmer. Ved foreningens
opløsning tilfalder dens midler Julemærkehjem.

§ 15.
Motionsklubben OPSTRAMMEREN er medlem af DGI.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling og efterfølgende ændret,
senest på generalforsamling 19. marts 2016 og 31. marts 2022.