Opstrammeren Bygnaf 2B, 6100 Haderslev +45 74 52 49 44

Opstrammerens opgavekatalog

Opstrammeren – bestyrelsen.

Opgavekatalog – udestående opgaver til løsning.

 Opgave:

(Opgaverne beskrives summarisk, idet de alle udspringer af bestyrelsesmøder eller udvalgsmøder). Reference til dagsorden / dato.

 

 Ansvar  Tidspukt Bemærkninger/status etc.

(Opgaveansvarlige kan evt. gøre bemærkninger).

21Ny lejekontrakt for 2016  TT/NK/

RC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okt/nov 14

  

 

 

 

Måske en god ide at involvere revisor.

Møde afholdes 2. kvartal 2014.

Møde med ejer 27/1.

Fremsendelse af ny lejekontrakt ultimo juni 2014

 

Bent udarbejder en oversigtsplan over fokuspunkter, der ønskes inddraget i det løbende samar-bejde med værten. Behandles på BM maj 14.-

RC,BG,NK og TT holder møde i juni

RC kontakter medio juni husværten mhb på et udspil

 

Møde afholdes i okt/nov med husvært … afventer pkt. 53

 

26.Visioner for Opstrammeren

Gennemgang af gamle visioner med nenblik på opdatering

AlleBM jan 14

 

 

 

 

 

 

 

 

BM 3. nov

  Vision, mission, værdier, strategier  og handleplaner drøftes på BM 3/2 og fremlægges til yderligere inspiration på instruktørmødet i febr. Fremlægges på generalforsam-lingen i marts 14Færdiggørelse i 2. kvartal 2014

 

Udsat til 3 kvartal 2014

 

Strategi for færdiggørelse udarbejdes på BM 3. nov

27.Udskiftning af maskinpark   

 

 

 

 

 

 

RC/FT/ MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kvartal 2016

  

 

 

 

 

Den nuværende aftale med udbyder nærmer sig udløb.

Undersøgelser af andre centre iværksættes. Besøg hos producenter.

Salg af reklamer overvejes

PÅ BM 9/12 -13

Der foretages en vurdering af forholdet mellem eje og leje. Drøftes løbende 1. halvår 2014

 

Forløbs status givet på BM 14/1.

Der opfordres til dialog med medlemmerne omkring udvikling af maskinparken.

 

De mailes på info@opstrammeren.dk

 

Opdatering på processen på BM 04/14

 

Processen stillet i bero til beg. 2016

39. Undersøgelse af priser på forsikringspræmier  FT   De nuværende forsikringsforhold er forlænget med 1 år. Finn udarbejder en relevant oversigt til næste BM.Punktet udsat

 

Pkt udsat til august 2016. Har sammenhæng med ny maskinpark

46.Kursus i hjertestarter

 

RC   Majbrit har tilbudt et instruktørkursus
53.Rapport fra Rambøll RC/BG 

 

 

 

 

 

 

 

BM 3. nov

NU Rambøll har givet tilbud på en gennemgang af bygningernes tilstand. Arbejdet sættes i gang straks.Rapporten danner udgangspunkt for forhandlingerne med husværten og grundlag for prioritering af den løbende vedligeholdelse.

 

Rapport fremlægges på BM 3. nov

55    

X = nyt punkt                               Grøn skrift = ny status for punktet

  1. april 2014
  2. april
  3. juni
  4. august 2014
  5. september 2014

 

Gul overstregning = Punkt afsluttet