Opstrammeren Bygnaf 2B, 6100 Haderslev +45 74 52 49 44

Generalforsamling Opstrammeren
Dato og tidspunkt Onsdag d. 9. marts 2016
Sted ”Bispen”
Deltagere Bestyrelsen, centerleder, revisor, dirigent + ca. 100 medlemmer

Dagsorden

Referat

1

Valg af dirigent Erik Petersen blev foreslået og valgt.Han kunne konstatere at generalforsamlingen er lovligt varslet i Ugeavisen d. 17. februar og generalforsamlingen er beslutningdygtig.

2

Valg af stemmetællere Lene Reeckmann og Charlotte Thymann blev foreslået og valgt

3

Bestyrelsens beretningv/formand Tina Thomsen Se vedhæftede. Ligger på hjemmesiden og står på skranken i centret.Jens Gemmer: Hvad går aftalen m. Hansen & Hansen + Kildebakken ud på?

Randi svarede: Hvis medlemmerne bruger ovennævnte kiropraktorer/fysio. så må behandlerne gerne benytte Opstrammerens maskiner, for at vise de øvelser, der skal til.

Andreas Johnsen: Vedr. spinningshold – Hvad kan gøres anderledes, når folk ikke får meldt af i tide? Der kan stå 7 på ventelisten og alligevel er der 4 cykler fri!

Bestyrelsen følger op.

Beretningen taget til efterretning.

4

Fremlæggelse af regnskabv/revisor Bent Høck Se vedhæftede. Ligger på hjemmesiden og står på skranken i centret.Villy Frandsen: Ønsker at kunne stille spørgsmål hen ad vejen

Christina: Spørgsmål om ikke udbetalt pension/sikringskonto.

Bent svarede: En gl. sag, hvor en advokat har været ind over. Parterne er blevet enige og sagen er afsluttet.

Ebbe Krogh Samuelsen: Er der både Køb og Leasing af maskiner?

Søren Mikkelsen: Ja – køb af ”småinventar” / Ja – leasing af større maskiner

Regnskabet blev godkendt.

5

Indkomne forslag Ingen

6

Fastlæggelse af kontingent Uændret

7

Fremlæggelse af næste års budget v/Bent Høck Budgettet godkendt

8

Valg til bestyrelsen Bent Glerup genvalgtJanni Skovshoved genvalgt

9

Valg af suppleant Søren Mikkelsen genvalgt

10

Valg af revisor Bent Høck genvalgt

11

Eventuelt Jørgen/3198: Roser til Randi, de mange frivillige og bestyrelsenEbbe K.S.: Opfordring til mændene – prøv formiddagsyoga

Christina: Massagerum – hvad bruges det til?

Randi svarede: Depotrum – skiltet fjernes.

Randi: TAK til de mange frivillige, bestyrelsen og ikke mindst medlemmerne.

I ”tager hånd” om hinanden ….. Bliv ved med at være JER!

Erik P/dirigent takkede for en fin generalforsamling

Tina sluttede af med Tak for i aften!

Dirigent Erik Petersen
Referent Lone Bryld

 

Konstitueringsmøde Opstrammeren
Dato og tidspunkt Onsdag d. 9. marts 2016
Sted ”Bispen”
Deltagere Bestyrelsen og Randi
Afbud Ingen
Ordstyrer
Referent Lone

Dagsorden

Referat

1

Konstituering efter valget til bestyrelsen Formand: Tina ThomsenNæstformand: Niels Kvist

Bestyrelsesmedlem: Janni Skovshoved

Bestyrelsesmedlem: Bent Glerup

Bestyrelsesmedlem: Finn Toft

Suppleant: Søren Mikkelsen

Suppleant: Lone Bryld

2

Revisor Bent Høck

3

Centerleder Randi Christiansen

4

Næste mødePunkter Mandag d. 18. april 2016 – kl. 17.30 / Randis kontorForsikringer

Forretningsorden

Referent: Lone Bryld