Medlemsbetingelser

Medlemskab

Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre. Ændringer i persondata som navn, adresse, bank og kontonummer skal meddeles til Opstrammeren. Du kan optages som medlem når du er fyldt 15 år.

Indmeldelse

Ved indmeldelse skal du give tilladelse til, at kontingentet trækkes via PBS. Ved oprettelse af et PBS- medlemskab tilmeldes aftale PBS, og der betales kontant for perioden indtil første PBS-trækning. Indmeldes kan kun ske personligt, ved at møde op i kontor tiden som er mandag kl. 9.30-13 og tirsdag kl. 13.30-16.45.

Kontingent

Kontingentet indeksreguleres hvert år pr. 1. maj på grundlag af det for januar måned fastsatte nettoprisindeks.

Medlemskort

Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til Opstrammeren, som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende takst.

Varighed

PBS- medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter indtil de opsiges med 1 måneds varsel. Du kan tilmelde dig for 12, 6 eller 3 måneder.

Bindingsperiode

Aftalen er bindende for den valgte periode.

Pause i medlemskab

Du kan ikke stille dit medlemskab i bero

Opsigelse af medlemskaber

Medlemskaber kan opsiges med 1 måneds varsel. Opsigelsen kan ske ved personlig henvendelse eller via brev eller email.

Umyndige medlemmer

Er en person under 18 år kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen (skriver under på kontrakten).

Helbredstilstand

Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende bør benytte sig af tilbud om en instruktør inden træningen påbegyndes.

Værdigenstande

Opstrammeren anbefaler, at alle genstande opbevares i et aflåst skab under træningen. Opstrammeren bærer ikke ansvar for tab på grund af tyveri og tingskade.